Privacyverklaring De Zilvertorens (Fundamens BVBA)

De Zilvertorens vindt de bescherming van de privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil De Zilvertorens u informeren over de verwerking van persoonsgegevens. De Zilvertorens zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor uw privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van De Zilvertorens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.zilvertorensboekhoute.be is een initiatief van:

Fundamens BVBA – De Zilvertorens Romeinselaan 11 8500 Kortrijk België

Btw-nummer: BE 0676.734.356 E-mail: info@fundamens.be Telefoon: 056/53.33.63

Fundamens treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de klanten- en leveranciersadministratie en verwerken van sollicitaties.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle prospecten, klanten, leveranciers, bezoekers van de website, bezoekers van de De Zilvertorens kantoren, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan De Zilvertorens persoonsgegevens verwerkt.

Welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt?

De Zilvertorens verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door De Zilvertorens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (enkel van toepassing voor sollicitanten)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Mediakanaal (Hoe u bij ons terechtkwam)
 • Bijkomende info die je ons verschaft via het contact- of inschrijvingsformulier op onze website

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De Zilvertorens verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 1. Het verzenden van onze nieuwsbrief
 2. Marketinggerichte communicatie
 3. Inschrijvingen voor infomomenten en de bijhorende transactionele communicatie
 4. Het optimaliseren van de kwaliteit van onze website op basis van globaal, geanonimiseerd surfgedrag
 5. Anonieme statistische doeleinden

Bij een bezoek aan het de website van De Zilvertorens worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van De Zilvertorens bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan De Zilvertorens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt De Zilvertorens zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen De Zilvertorens. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. De Zilvertorens heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook Cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Als u de website van De Zilvertorens wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.

Wat zijn uw rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

De Zilvertorens verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 1. Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 3. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal De Zilvertorens onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van De Zilvertorens uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer De Zilvertorens uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal De Zilvertorens hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via e-mail naar info@fundamens.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan De Zilvertorens. De Zilvertorens zal

hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 1. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 2. Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 3. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 4. Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 5. Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De Zilvertorens beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. Gedurende de periode die De Zilvertorens nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 2. Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 3. Wanneer De Zilvertorens de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 4. Gedurende de periode die De Zilvertorens nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De Zilvertorens staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij De Zilvertorens dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal De Zilvertorens hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via e-mail naar info@fundamens.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan De Zilvertorens verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal De Zilvertorens hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via e-mail naar info@fundamens.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door De Zilvertorens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal De Zilvertorens hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via e-mail naar info@fundamens.be.

 • *verplichte velden

Laat deze unieke kans niet liggen!